Statut

Statut Fundacji Świętokrzyski Ogród Inspiracji

Spełniamy wspólne.. Marzenia

Postanowienia ogólne
§1.


Fundacja pod nazwą „Fundacja Świętokrzyski Ogród Inspiracji” zwaną dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez Annę i Jacka Przybysz, zwanych dalej: Fundatorami.

§2.

Fundacja działa na podstawie niniejszego Statutu oraz ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r, o fundacjach (Dz.U. z 1984 r., Nr 21, poz. 97 z późni. zm.) w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, znajdą do niej zastosowanie również przepisy Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późni. zm.).

§3.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej.

Dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie w kraju i za granicą.

§4.

Siedzibą Fundacji są Andruszkowice 60, 27-650 Samborzec.

§5.

Ministrem właściwym do spraw Fundacji jest minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.


Cele i zasady działania Fundacji
§6.


1.Celem Fundacji jest wzmocnienie poczucia ciągłości dziedzictwa narodowego Polaków i pielęgnowanie tradycji, dorobku, wartości i tożsamości narodowej poprzez edukację międzypokoleniową upowszechnianie wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym, innowacyjne pokazanie procesów historycznych, kulturowych i społecznych, swoiste łączenie przeszłości z teraźniejszością.

2.Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej Polaków w kraju i za granicą, wśród Polonii.

2) Prezentowanie dorobku kulturalno-społecznego, historycznego Polski i Polaków poprzez działalność koncertową, wystawienniczą, wydawniczą, organizowanie festiwali, spektakli teatralnych, warsztatów artystycznych, projektów edukacyjnych, wernisaży, konkursów w różnych dziedzinach sztuki i innych działań kulturalno-edukacyjnych, sportowych oraz udział w imprezach promujących szczególnie Ziemię Świętokrzyską.

3) Tworzenie środowisk kulturotwórczych – przygotowanie dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i jej współtworzeniu poprzez prowadzenie zajęć artystycznych w siedzibie Fundacji, w lokalnych ośrodkach kultury, głównie na terenach wiejskich.

4) Organizowanie, wspieranie i promowanie działalności na rzecz likwidacji barier w dostępie do dóbr kultury oraz zwiększenia dostępu do oferty i edukacji kulturalnej społeczności lokalnych oddalonych od centrów kultury.

5) Organizowanie wymiany kulturalnej, twórczych prezentacji, warsztatów, festiwali, konfrontacji, wystaw oraz różnorodnych interdyscyplinarnych form prezentacji artystycznej i kulturalnej w ramach integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

6) Organizowanie i finansowanie kolonii, półkolonii, wycieczek oraz imprez sportowych, rekreacyjnych, rozrywkowych i kulturalnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

7) Organizację i finansowanie pozaszkolnych form edukacji artystycznej i kulturalnej, nieodpłatnych zajęć artystycznych i sportowych oraz wyposażenie udostępnionych pomieszczeń w sprzęt niezbędny do ich przeprowadzenia.

8) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju i promocji turystyki historycznej, kulturowej i prozdrowotnej w Polsce włączając także działania aktywności fizycznej, sportowej.

9) Kreowanie i upowszechnianie wizerunku Ziemi Sandomierskiej i Woj. świętokrzyskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą;

10)Wspieranie wszelkich form artystycznego przekazu kształtujących aktywną edukację na rzecz ekologii i zdrowego stylu życia.

11) Propagowanie kreatywnych, nowoczesnych form edukacji artystycznej przy wykorzystaniu nowych technologii.

12) Promocja i reklama wyrobów miejscowego rękodzieła artystycznego oraz regionalnej twórczości muzycznej,

13) Szkolenie i doskonalenie kadry animatorów i twórców dla instytucji kultury, oświaty i organizacji pozarządowych

14) Podnoszenie poziomu intelektualnego, zawodowego, kulturalnego oraz świadomości obywatelskiej społeczności wiejskiej.

15) Aktywizację osób starszych oraz działania międzypokoleniowe wokół historii, kultury i zdrowia

16) Zapobieganie wykluczeniu z życia kulturalnego zagrożonych grup społecznych, także osób niepełnosprawnych.

17) Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.

18) Inicjowanie oraz realizacja programów badawczych dotyczących działalności statutowej i pomagających w realizowaniu celów Fundacji.

19) Finansowanie i realizację inwestycji, polegających na: budowie, remontach, modernizacjach, rewitalizacji lub adaptacji obiektów użyczonych Fundacji z przeznaczeniem zgodnym z celami statutowymi.

20)Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami podczas realizacji celów statutowych.

21) Inicjowanie działań wspierających budowanie partnerstwa w dziedzinie kulturalnej i artystycznej wymiany oraz mobilności twórców na rzecz realizacji własnych i wspólnych projektów artystycznych.

22) Integracja różnorodnych środowisk lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych na rzecz wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w obrębie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

23) Opracowywanie wniosków aplikacyjnych do funduszy i instytucji finansowych krajowych i zagranicznych, w tym do funduszy Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

24)Współpracę z twórcami, artystami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami, mediami a szczególności z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami kultury, edukacji, organizacjami pozarządowymi krajowymi jak i zagranicznymi, których zakres działania jest zbieżny z celami Fundacji.

25) Tworzenie innowacyjnych projektów i ich realizacja, prowadzenie warsztatów, spotkań, zajęć z zakresu rozwoju osobistego włączając w to sztukę, muzykę, formy teatralne w różnych aspektach pomagania, przeciwdziałania alkoholizmowi, wspierania oraz reintegracji społecznej osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych bezdomnością.

§7.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących
działalność zbieżną z celami Fundacji.

Fundacja realizuje cele statutowe także poprzez członkostwo w organizacjach zrzeszających
fundacje polskie i zagraniczne, o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą

§8.


Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.

§9.


Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 1 000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.

§10.

Dochody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów, dotacji i subwencji oraz grantów,
b) subwencji osób trzecich,
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d) zbiórek, aukcji i imprez publicznych,
e) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
f) dochodów z odsetek i depozytów bankowych,
g) działalności odpłatnej prowadzonej przez Fundację
h) sprzedaży imprez i biletów wstępu na imprezy organizowane przez Fundację

Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§11.


Fundacja nie może podejmować działań polegających na:

1) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu
Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,

4) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Organy Fundacji

§12.


Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji.

§13.

Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu osób powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.

Fundatorzy mogą odwołać członka Rady Fundacji w każdym czasie przed upływem kadencji, o której mowa w ust. 1.

Rada Fundacji wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji członków Zarządu Fundacji.

Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkom Rady Fundacji przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych z tytułu pełnionej funkcji.

§14.


Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:
1) nadzór nad działalnością Fundacji;
2) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
3) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
4) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji;
6) uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu;
7) rozpatrywanie i zatwierdzanie, nie później niż do dnia 30 czerwca każdego roku kalendarzowego,
rocznych sprawozdań z działalności oraz sprawozdań finansowych Fundacji
5
oraz udzielanie absolutorium Zarządowi;
8) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

§15.

Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach zwoływanych nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby
członków Rady.

W razie równiej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Podejmując decyzje Rada może korzystać z opinii powoływanych w tym celu specjalistów.

Organizację i tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

§16.

Zarząd Fundacji składa się z jednej do trzech osób powoływanych przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję.

Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.

W przypadku Zarządu wieloosobowego, Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu.

Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje na skutek:
1) upływu kadencji;
2) śmierci;
3) złożenia rezygnacji wobec Rady Fundacji;
4) odwołania przez Radę Fundacji.

§17.

Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają:
1) w przypadku Zarządu jednoosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie;
2) w przypadku Zarządu wieloosobowego – Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch
członków Zarządu działających łącznie.

Organizację i tryb pracy Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu, uchwalany przez Radę
Fundacji.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.


§18.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1) Prowadzenie bieżącej działalności Fundacji;
2) Realizacja celów statutowych Fundacji;
3) Opracowywanie rocznych planów finansowych Fundacji;
4) Opracowywanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji;
5) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
6) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków, zapisów;
7) Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do innych podmiotów;
8) Przygotowywanie i przedkładanie Radzie Fundacji raz w roku, do dnia 31 marca, rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego Fundacji w poprzednim roku kalendarzowym;
9) Przygotowanie i przedkładanie właściwemu ministrowi rocznego sprawozdania z działalności Fundacji w terminach i formie określonej ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Zmiana statutu
§19.

Zmian statutu Fundacji dokonuje Rada Fundacji:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Zarządu.

Zmiany statutu dokonuje się uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków Rady Fundacji.

Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów Fundacji określonych w akcie założycielskim.

Likwidacja Fundacji
§20.

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została powołana lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.

Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator powołany przez Radę Fundacji, a jeżeli nie zostanie powołany – Zarząd Fundacji.

Z chwilą powołania likwidatora mandaty członków Zarządu Fundacji wygasają.

Środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji i jej majątku likwidator przekazuje organizacjom pożytku publicznego, których cele statutowe są zbliżone do celów Fundacji wskazanym przez Radę Fundacji, a jeżeli nie zostaną wskazane – według własnego wyboru.

Postanowienia końcowe

§21.


Fundacja zostaje powołania na czas nieoznaczony.

§22.

Dla realizacji swoich statutowych celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.

Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu Fundacji, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

§23.


Statut Fundacji zostanie uchwalony przez Fundatorów i wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

Anna Przybysz Jacek Przybysz